רציונל הוראה ולמידה בסביבת למידה מקוונת

 

למידה בסביבה מקוונת - רקע תיאורטי

הוראה ולמידה בסביבה מקוונת היא הבסיס לכל פעילות בה סביבת למידה מקוונת משתלבת באורח החיים הבית ספרי, ובאורח החיים של התלמיד בבית ובבית הספר. רציונל סביבת למידה מקוונת, הוא מיקוד הפעילות הפדגוגית, כפי שעשויה להתבטא בפעילות מקוונת.

 

לסביבת למידה מקוונת שני היבטים מרכזיים, הבט פדגוגי והבט ארגוני.

עד היום (2006) אין תוקף תיאורטי משמעותי, באמצעות תיאוריות מקיפות, המטפלות ישירות בסביבת למידה מקוונת. זאת  בגלל שהצורך בסביבת למידה מקוונת עדיין צעיר, ולא הצטבר מספיק ניסיון מעשי המאפשר פיתוח תיאוריות ייחודיות ומשמעותיות. מאידך, ניתן לטעון, שאין צורך בתיאוריות ייחודיות דווקא לסביבה מקוונת, כי הרי היא מממשת סביבות ותיקות ומוכרות כארגון, או מערך למידה כבית-ספר. ניתן להניח שבעתיד הקרוב, נחזה ביותר ויותר ניסיונות לאפיין סביבות מקוונות, על בסיס תיאוריות קיימות, או עדכון שלהן.

 

להיבט הארגוני ישנם רציונאליים שונים, המבוססים בעיקר על הכרח של חברות התכנה הגדולות שפתחו כלי התנהלות מקוונים. חלקם הגדול ממוקד תכנה, ומאחר וההתנהלות הארגונית "תתיישר" ממילא עם כללי התנהלות ארגונים קיימים, ובכלי ארגון קיימים, לא נעסוק בה כאן (Omilian, 2003; Microsoft White Paper, 2005).

לעומתה, ההיבטים הפדגוגיים סביבת למידה מקוונת, קריטיים לאפיון והבנה של יישום פדגוגיה באמצעות סביבה מקוונת. יש לזכור שסביבת למידה מקוונת, היא קודם כל סביבת למידה, שאליה יש התייחסות תיאורטית רבה ומגוונת בספרות המקצועית. האתגר הוא להשתית ולהתאים תיאוריות אלה  על רציונל סביבת למידה מקוונת.

 

אימוץ פרדיגמה מכוננת סביבת למידה מקוונת

ללמידה בכלל יש שתי גישות מפתח, ומתוכם עלינו לבחור פרדיגמה פדגוגית מרכזית, שבאמצעותה נגזור רציונל ואופן התנהלות סביבת למידה מקוונת:

(1) הגישה הביהביוריסטית ללמידה מדברת על רכישת שליטה אוטומטית במיומנויות. גישה זו תומכת בסביבה בה התרגול, ההסברים הדידקטיים המובנים של כל פרט, הם האפיון העיקרי. גישה זו מאפיינת מערכת חינוך נוקשה ודוגמתית, והיא מפנה מקומה לשיטות המושתתות על מאפייני התנהגות שונים, בה ישנה תשומת לב גדולה יותר לפרט כלומד, ולא לציבור לומדים, הנחשב להומוגני מראש.

ב. הגישה הקוגניטיביסטתית עוסקת ברכישת הבנה של תכנים מושגיים, והיא פונה ללומד כפרט ייחודי בתוך קהילת לומדים. אלה הן תיאוריות ההוראה של Gagne א(    (Perry,2002של  (Bruner,1996) Bruner  ושל Ausubel. Ausubel טבע את המושג "מארגן מקדים" – אAdvance Organizersא (Ausubel, 1963: p.81) המציג ללומד לפני כל שיעור את ההקשר (קונטקסט) הכללי, ובכך מסייע לו להטמיע מרכיבים של השיעור בסכמה רחבה יותר.

הגישות הקוגניטיביסטיות עוסקות בשלב הלמידה בו המידע, שהובא אל הלומד, הופך לידע, תובנה, מתחבר את אשכולות הידע הקיים. שיטות אלה מנסות להאיר את 'הקופסה השחורה' שהם אותם תהליכים פנימיים, קוגניטיביים ורגשיים, המתרחשים בין שלב הצגת המידע לאדם לבין התוצר שהוא מפיק בעטים. הן מתמקדות בתהליכים שאי אפשר לצפות בהם ישירות, אותם תהליכים שהביהביוריסטים נמנעים מלעסוק בהם.

זילברשטיין (2001) משלב בין הגישה הביהביוריסטית והקוגניטיביסטית וטוען כי סביבת למידה צריכה לאפשר ללומד שלושה דברים עיקריים:

(1)  הפעלת תכונות קוגניטיביות, הנוגעות לחשיבה ולהבנה, במטרה שהלומד יהיה ביקורתי, יצירתי, מסוגל לבחור בין אפשרויות שונות ומבצע חשיבה על חשיבה.

(2)  הפעלת תכונות בהיבט הרגשי, הנוגעות למוטיבציה ללמידה של הלומד, לכך שהלומד יהיה פתוח לשינויים, לראיית-על  ולקביעת סדרי עדיפויות.

(3)  הפעלת תכונות הנוגעות למיומנויות והרגלי למידה הנוגעות להגעה למקורות ידע, עיבוד מידע ונתונים והצגה ברורה של תוצר הלמידה.

 

על סמך זאת, מבסס זילברשטיין מודל המתאר אחד עשר מאפיינים של סביבה לימודית (זילברשטיין, וברקוביץ, 1994), שעיקריהם: גמישות והתאמה, עידוד בחירה, סיוע, פיתוח הערכה עצמית, התנהלות דמוקרטית, עידוד הנעה פנימית, לימוד פתוח, ניצול מידע שמחוץ לכתה, שיתופיות, עידוד חשיבה, עידוד אסרטיביות, הצגה והנמקה.

בנוסף, רבים אחרים מציעים סביבה אידיאלית ללמידה המכוונת להבנה, והפעם מכוונים את המאפיינים אל סביבות ממוחשבות, שכאמור למעלה, הן חלק מסביבה מקוונת. למשל, ווין וסניידר  (Winn & Snyder, 1996) מציעים את המאפיינים הבאים:

·        לימוד פעיל: סביבות למידה ממוחשבות מאפשרות ללומד ללמוד את הנושא באופן פעיל, תוך ניצול היכולת לבצע מניפולציות ופעולות שונות במידע המצוי במחשב. לפיכך, סביבות למידה החותרות להבנה מכילות לעתים קרובות סימולציות שבהן הלומד מתבקש להפעיל מערכת כלשהי.

·        טיפוח הבנה ומשמעותיות: היכולת לבסס את הלמידה במחשב על שילוב של טקסט, תמונה, קול וצליל (מולטימדיה) מאפשרת להציג את נושא הלמידה בהצגה רב-ממדית ולהתבונן בו באופנים שונים, ולפיכך עשויה לעודד הבנה.  

·        זיהוי טעויות חשיבה: סביבות למידה ממוחשבות 'חכמות' יכולות לנתח את ביצועי הלומד ולתת לו משוב שיסייע לו להבין טעויות של חשיבה או אי-הבנה. 

·        העברת הלמידה :(Transfer of Learning) סביבות למידה ממוחשבות רבות מאפשרות לשפר את 'העברת הלמידה' (כלומר, את היכולת ליישם עיקרון, מושג או אסטרטגיה שנלמדו בהקשר מסוים, להקשר שונה וחדש) בזכות היותן אינטראקטיביות.

·        מיקוד הקשב בלמידה: המחשב מעמיד לרשות המעצב מגוון תכונות המאפשרות למקד את הקשב של הלומד (צבע, צליל, אנימציה וכיוצא באלה). פעולות עיצוב, פיתוח יישום והערכה של מערכות ללמידה דרך האינטרנט דורשות ניתוח ובחינה מדוקדקים של דרכים לגיוס הפוטנציאל הטמון באינטרנט לטובת מטרות לימודיות, תוך שילוב עקרונות עיצוב חינוכי וסוגיות הנוגעות למגוון ממדים של סביבות למידה מקוונות (Khan, 2001) .

 

רבים אחרים טוענים, שרשת האינטרנט פותחת בפני הלומדים דרכי למידה חדשות התורמות להם במישור הקוגניטיבי ובמישור הבינאישי ומביאות להגברת ההנעה הפנימית ולהגדלת שביעות הרצון מתהליכי הלמידה (מזור, נחמיאס ומינץ, 2005). חינוך באמצעות סביבת למידה מקוונת, מהווה קרקע אידיאלית ליצירת גישה לימודית פעילה שכן לתקשורת מחשבים תכונות חשובות כגון: מהירות ואינטראקטיביות, נגישות מכל מקום ויצירת תקשורת עולמית בהן יחידים וקבוצות יכולים להשתתף באופן פעיל בלמידה אישית ובלמידה שיתופית.

 

אפיון למידה ממוחשבת אליבא Winn & Snyder, וניתוח מאפייני סביבת למידה על פי זילברשטיין ואחרים, כפי שתוארו למעלה, באים לידי ביטוי בסביבת לימודית מקוונת (רותם ואוסטר, 2006). ששת ההיבטים הבולטים, שהם יתרונה של סביבה מקוונת על סמך אפיון סביבת למידה, המועצמים מאד דווקא באמצעותה, בהשוואה לסביבת למידה אחרת, הנם:

(1)   הנגשת אפשרויות בחירה, גם ברמה האישית של כל לומד, וגם כמענה הטרוגניות קבוצת הלמידה.

(2)   דיאלוג מתמשך ואינטימי בין הלומד למורה.

(3)   הנגשת מצבי למידה פתוחים

(4)   ניגשות מרבית למקורות מידע ולמידע עדכני.

(5)   למידה שיתופית באינטנסיביות ואיכות גבוהים.

(6)   עידוד עבודה עצמאית, חשיבה מסתעפת וחקר אישי.

 

ששת היבטים אלה  הם אבני היסוד באפיון סביבת למידה מקוונת והפעלתה, שכמובן, מופעלים בהצלחה גם ללא סביבה מקוונת. אך אופן הבעתם של מאפיינים אלה בתהליך הלמידה, בסביבה מקוונת, עשוי להעצים אותם, והם הבט מסוים על יתרון השימוש בסביבה מקוונת, לעומת למידה בסביבה שאיננה כזאת. בכל מקרה עלינו לשוב ולזכור, שהיבטים אלה אמנם מועצמים, לצד מאפיינים פדגוגיים מצויים אחרים, כתוצאה מאיכות ומקצועיות פעילות המנחה הפדגוגי - מורה המפעיל ומנחה את הלמידה, גם בסביבה המקוונת.

 

לצורך למידה בסביבת למידה מקוונת, יש לפתח את השימוש בשיעור מקוון – "מטלה לימודית מקוונת", שהיא הבסיס לכל הוראה בסביבה מקוונת.